دبیرستان دوره اول متوسطه

مفاخر

پذیرش دانش آموز از طریق مصاحبه و هوش تحصیلی در دبیرستان دوره اول مفاخر

پذیرش دانش آموز از طریق مصاحبه و هوش تحصیلی در دبیرستان مفاخر در سال تحصیلی 1401-1400

جمعه های اسفند ماه میزبان دانش آموزان دوره اول و دوم

برترین های مسابقه ادبیات فارسی

دبیرستان مفاخر