پذیرش دانش آموز از طریق مصاحبه و هوش تحصیلی در دبیرستان دوره اول مفاخر

پذیرش دانش آموز از طریق مصاحبه و هوش تحصیلی در دبیرستان مفاخر در سال تحصیلی 1401-1400

دبیرستان دوره اول متوسطه

مفاخر

با دبیران مدارس نمونه و تیزهوشان