پذیرش تعداد محدودی دانش آموز در دبیرستان مفاخر

دبیرستان پسرانه دور اول مفاخر دانش آموزان مستعد را از طریق مصاحبه درسی و هوش تحصیلی برای سال1401-1400 می پذیرد.